Manifesto on High Quality History, Heritage and Citizenship Education

15 Principles for the recognition of the distinctive contribution of history to the development of young people

About the ManifestoAlbanianArabicEnglishFinnishHungarianItalianJapaneseMontenegrinPersianPortugueseRomanianRussianSpanish

About the Manifesto

In 2013, EUROCLIO published its “Manifesto on High Quality History, Heritage and Citizenship Education: 15 principles for the recognition of the distinctive contribution of history to the development of young people.” Only three years later, and thanks to the efforts of our members, the Manifesto is available in fourteen languages! Here you can read and download the Manifesto in the language of your choice.

The Manifesto was unanimously adopted by the EUROCLIO General Assembly in 2014. The document is based on twenty-five years of working experience in the field of history, heritage and citizenship education and grounded in European policies related to lifelong learning, competency-based learning and twenty-first century skills (knowledge, skills and attitudes).

Parandalimi i keqpërdorimeve të së kaluarës

Kompleksiteti - Multiperspektiviteti - Mendimi kritik

Parimi 1

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare nuk nënkupton orvatjen që të transmetohet një e vërtetë e vetme për të kaluarën. Por, ka për synim që të vërtetës historike t`i qaset sa më afër që është e mundur, bazuar në fakte solide dhe dëshmi të përshtatshme dhe përpjekje në drejtim të objektivitetit. Ajo krijon të kuptuarit që rrëfimet historike janë shumështresore dhe të komentueshme, nxit gatishmërinë për të vënë në dyshim këto rrëfime si dhe nxit të menduarit kritik.

Parimi 2

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare zbërthen mitet dhe sterotipet historike duke vendosur “pasqyrën e krenarisë dhe dhimbjes” tradicionale në perspektivë, në këtë mënyrë i mbështet mësimdhënësit dhe nxënësit që të vënë në pyetje logjikën dhe idiomat kulturore të  tyre. Ky model tradicional u krijua rreth vuajtes së kombit në njërën anë dhe krenarisë kombëtare në anën tjetër, duke shpërfill të treguarit për dëmin e bërë ndaj të tjerëve dhe historitë e atyre rajoneve që  nuk lidhen me rrëfimet kombëtare.

Parimi 3

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare rritë vetëdijesimin për faktin që e kaluara përceptohet/kuptohet në mënyra të ndryshme duke u bazuar në mjedisin social, seksual  dhe gjeneratën e individit, po ashtu përkatësinë etnike, gjuhësor dhe  religjioz të komunitetit dhe botë-vështrimet e ndryshme në shoqëri. Kjo nxit të pranohet që njerëzit dhe ngjarjet duhet të vlerësohen në kontekst të kohës dhe vlerave të tyre.

Parimi 4

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare i adreson temat e ndjeshme dhe të diskutueshme në histori në mënyrë të përgjegjshme që ta minimizoj ndikimin e pikëpamjeve të njëanshme, të anëshme dhe politike të të kaluarës dhe t`i sjell ato në natyrën e tyre komplekse dhe multidimensional. Kjo nënkupton shmangien e gjuhës emocionale, subjektive dhe armiqësore dhe promovon përdorimin e koncepteve të paanëshme, veçse pa pastrimin dhe zbardhimin e rrëfimeve historike problematike, për të marrë një pikturë rozë të së kaluarës.

Parimi 5

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare promovon pajtimin afatgjatë tek shoqëritë e ndara duke zhvilluar shkathtësitë e bashkëndjeshmërisë dhe mundësinë e mospajtimit për interpretimet e të kaluarës pa përdorimin e urrejtjes dhe dhunës.

Promovimi i qasjes gjithëpërfshirëse në studimin e së kaluarës

Diversiteti - Dialogu – Barazia

Parimi 6

Cilësi e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare do të thotë që të pranohet se rëndësia e saj është e lidhur me eksperiencën dhe sfidat aktuale dhe prandaj, përmes saj synohet që të ndihmohen nxënësit të kuptojnë botën ku jetojnë dhe të përkrahet orientimi i tyre për të ardhmen. Kjo në veçanti nënkupton bindjen në atë që studimi i së kaluarës është instrument (mjet) në zhvillimin e vetëdijes politike dhe qytetare, si rrjedhim i ndërlidhjes së historisë dhe qytetarisë si dy lënd shkollore të rëndësisë së përbashkët.

Parimi 7

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare nënkupton prezantimin e perspektivave globale dhe përfshirjen e dimesioneve të shumëfishta të studimt të së kaluarës – politike, shoqërore, ekonomike, kulturore dhe mjedisore. Kjo përfshinë studimin e ngjarjeve kyqe ( kryesore ) por gjithashtu edhe zhvillimet afatëgjate dhe adresimin e temave madhore siç janë jeta e përditshme, natyra, gjinia, të drejtat njeriut dhe migrimi.

Parimi 8

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare nënkupton adresimin e një shumëllojshmërietë  të vlerave njerëzore, besimeve, qëndrimeve dhe prirjeve, siç janë demokracia, toleranca, respekti për të drejtat e njeriut, mirëkuptimi i ndërsjellë, kohezioni shoqëror, solidariteti, liria, guximi, mundësitë e barabarta dhe përgjegjsitë,  por gjithashtu edhe dashuria dhe miqësia. Por, gjithashtu nënkupton trajtimin e koncepteve negative të tilla si sterotipet,paragjykimet, njëanshmëria, ksenofobia, racizmi, dhuna dhe urrejtja, sepse edhe ato janë pjesë e spektrit të sjelljeve njerëzore dhe kanë nevojë reflektimi mbi to.

Parimi 9

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare nënkupton të përqafuarit e diversitetit kulturorë, religjioz dhe gjuhësorë si një mënyrë për të nxitur kohezionin shoqëror dhe gjithëpërfshirjen, dhe kontributin në dialogun ndërkulturorë e ndërfetarë.

Parimi 10

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare nënkupton përdorimin e “ historisë rreth nesh “ si mënyrë e fuqishme në përcjelljen e mirëkuptimit të “ gjallë” të së kaluarës, dhe përqafimin e trashëgimisë si një qasje unike në këtë të kaluar përmes trashëgimisë së prekshme dhe të paprekshme.

Avancimi i mësimit inovativ

Angazhimi – Kompetancat – Autonomia

Parimi 11

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare është e bazuar në kompetenca, duke përfshirë komponenten kognitive (njohurinë), funksionale (aplikimin enjohurisë), personale (sjelljen) dhe etike (parimet që udhëzojnë sjelljen). Kjo nënkupton dhënien e rëndësis së barabar të përvetësimit nga konteksti i përshtatshëm i dijes (njohurisë), shkathtësive dhe sjelljeve, besimeve, dispozitave dhe vlerave.

Parimi 12

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare kontribuon në zhvillimin e kompetencave kyqe (kryesore) siç janë kompetenca shoqërore dhe qytetare, e vetëdijësimit kulturor dhe shprehjes, e të mësuarit si të mësojmë, kompetenca digjitale, ndjesia e iniciativës dhe ndërmarrësisë. Gjithashtu në kompetenca të tërthorta siç janë mendimi kritik, kreativiteti, zgjidhja e problemit dhe vendimmarrja.

Parimi 13

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare zhvillon shkathësitë fundamentale të të menduarit dhe koncepteve: të kuptuarit kronologjik, domethënia historike, dëshmia e burimit parësor, interpretimi, shkaku dhe pasoja, ndryshimi dhe vazhdimësia, krahasimi dhe dallimi, bashkëndjenja, fakti dhe opinion (mendimi), paragjykimi dhe objektiviteti. Gjithashtu adreson konceptet e pavarura siç janë skllavëria, kushtetuta, socializmi ose depresioni.

Parimi 14

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare zhvillon aftësinë e të kuptuarit dhe analizimit të çështjeve dhe ngjarjeve; aftësia për mbledhjen, organizimin, hulumtimin dhe vlerësimin e burimeve në mënyrë logjike dhe koherente, duke shpjer drejt përfundimeve dhe gjenerimit të ideve. Gjithashtu ndihmon në mësimin e talenteve për shprehjen e qartë duke shtyer përpara idetë dhe argumentet në mënyrë koncize.

Parimi 15

Cilësia e lartë në mësimin e historisë, trashëgimisë dhe edukatës qytetare përfshinë strategjitë pedagogjike dhe të vlerësimit, që zgjerojnë mësimin e pavarur, motivimin dhe angazhimin, nxit ndjenjën e përgjegjësisë, pasionin për përfshirje aktive, një thirrje për të marrë iniciativë dhe stimulon komunikimin dhe bashkëpunimin. Thekson zhvillimin e kurreshtjes, autonomisë, mendjes së hapur dhe globale, një shpirti kërkues dhe aftësinë e të menduarit të pavarur dhe rezistimin ndaj manipulimit.

التَوَقّي من الاستخدام المُسِيء للماضي

التعقيد -  تعدد المناظير – التفكير النقدي

المبدأ الأول

لا يسعى تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة إلى نقل حقيقة واحدة عن التاريخ بل يهدف إلى مقاربة الحقيقة التاريخية من أقرب مستوياتها الممكنة، بالاستناد على وقائع ثابتة وقرائن موصوفة سعيا إلى الموضوعية. ويخلق ذلك فهما للسّرديات التاريخيّة على أنّها مُتعدّدة الطبقات وأنّها تأويلات ويحفّز على مساءلة تلك السرديات وعلى التفكير النقدي.

المبدأ الثاني

تعليم التاريخ النوعي والتراث والتربية على المواطنة يفكّك الأساطيرَ والقولبة التاريخية عبر أخذ "مرآة الفخر والمعاناة' التقليدية في الحسبان، وبالتالي تشجيع المربّين والمتعلّمين على مساءلة منطقهم الخاص والعبارات النابعة من ثقافتهم.  يبني ذلك النموذج التقليدي مُتَمَحْوٍرًا حول آلام الأمة من جهة وفخرها القومي من جهة ثانية صارفا النظر عن الإشارة إلى الأذى الذي أُلْحِقَ بالآخرين وإلى تواريخ تلك المجالات غير المتصلة بسرديات الأمة.

المبدأ الثالث

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يبني وعيًا بأن النظرة الى التّاريخ تختلف حسب خلفيّة الشخص الاجتماعيّة والجيلية والجنسية وكما انتمائه إلى جماعة إثنية ولغوية ودينية وحسب تخالف ما يَسْرِي في المجتمع من نظرات إلى العالم. إنّه يشجع على القبول بتقدير الأشخاص والأحداث تَبَعًا لقِيَمِهِمْ وفي سياق أزمنتهم.

المبدأ الرابع

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة  يُعَالج المواضيع التاريخية الحسّاسة والمتخالف حولها بطريقة مسؤولة بهدف التخفيف من أثر النّظرات الآحاديّة والمنحازة والمسيّسة إلى الماضي ومن أجل استحضار طبيعته المركّبة ومتعددة الأبعاد.  ويقتضي ذلك تجنّب استخدام اللغة العاطفية والذاتية والعدائية والدفع باستخدام المفاهيم غير المنحازة ولكن من دون العمل على تنعيم السرديات التاريخية الإشكالية وتطهيرها بُغية الحصول على صورة وردية للماضي.

المبدأ الخامس

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يعزز المُصالحةً الطويلة الأمد في المجتمعات المنقسمة وذلك بتطوير المهارات التعاطفية والقدرة على التباين في  تأويلات الماضي من دون أن يؤدّي ذلك إلى الكراهية والعنف.

العمل على تطوير مقاربة اندماجية في دراسة التاريخ

التنوع – الحوار – المساواة

المبدأ السادس

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يقرّ أنّ أهميته  مرتبطة بالتجارب الراهنة والتحديات الراهنة وبالتالي يهدف إلى مساعدة المتعلمين على فهم العالم الذي فيه يَحْيَوْنَ وإلى دعم توجّههم نحو المستقبل. ويعني ذلك على الخصوص الاقتناع بأنّ دراسة الماضي مُفيدة في تطوير الوعي السياسي والمدني بحيث يتمّ الربط بين التّاريخ والمواطنة بوصفهما موضوعيْن دراسيّيْن كلا منهما ذات صلة بالآخر.

المبدأ السابع

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يقدّم منظوراً عالمياً ويشمل الأبعاد المتعددة لدراسة الماضي  - السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي. وهو يشتمل على دراسة الأحداث الرئيسة ولكن، وفي الآن ذاته، التطوّرات مديدة الأجل ويعالج المواضيع الرّئيسية مثل الحياة اليومية والطّبيعة والنّوع الاجتماعي وحقوق الإنسان والهجرة.

المبدأ الثامن

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يتجه يخاطب مروحة من القيم الإنسانية والمعتقدات والمواقف والميول، مثل الديمقراطية والتسامح واحترام حقوق الإنسان والتفاهم المتبادل والانسجام الاجتماعي والتضامن والحرية والشجاعة وتكافؤ الفرص والمسؤولية، وكذلك الحب والصداقة. وفي مقابل ذلك، يعالج المفاهيم السلبية  كالقولبة الجامدة .والتعصّب والانحياز والخوف من الآخر والتمييز العنصري والعنف والكراهية لأنّها جزء من طيف السلوكيات الإنسانية التي لا بدّ من التفكير بها

المبدأ التاسع

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يعانق التنوّعَ الثّقافيَّ والدّينيَّ واللّغويَّ كسبيل  إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمساهمة في الحوار بين الثقافات والأديان.

المبدأ العاشر

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يستخدم  "التاريخ من حوْلِنَا" كمسارمهمّ جداً لنَقْلِ فَهْمٍ حيّ للماضي، ويتبنى التراثَ بوصفه المنفذ الوحيد إلى ذلك الماضي من خلال مَوْرُوثَاتِه المَلْمُوسة وغيْر الملموسة.

العمل على تطوير مقاربة اندماجية في دراسة التاريخ

المشاركة – الكفايات – الاستقلالية

المبدأ الحادي عشر

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يرتكز على الكفاياتِ بمكوّناتها الإدراكية (المعرفة) والوظيفية (تطبيق المعرفة) والشّخصية (السلوك) والأخلاقي (المبادئ المُوَجِّهة للسّلوك). ويقتضي ذلك إيلاء الأهمّية ذاتها لاكتساب المعرفة المناسبة للسياق والمهارات والمواقف والقناعات والميول والقيم.

المبدأ الثاني عشر

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة يساهم  في تطوير الكفايات الأساسية مثل الكفايات الاجتماعية والمدنية والوعي والتعبير الثقافيّين، وتعلّم التعلّم، والكفايات البصمية، وحسّ المبادرة وإدارة المشاريع والأعمال. كما يكسب المتعلّم كفايات أفقيّة مثل التفكير النقدي والكفايات الإبداعية وحلّ المشاكل واتخاذ القرارات.

المبدأ الثالث عشر

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة  يطوّر مهاراتِ التّفكير الأساسية ومفاهيمه: الفهم الزّمني، الدّلالة التاريخية، أدلة المصادر الأولى، التأويل، السببب والنتيجة، التغير والاستمرارية، المقارنة والمقابلة، التفهم، الواقعة والرأي، الانحياز والموضوعية. وهو يعالج المفاهيم الجوهرية كالعبودية، والدستور، والاشتراكية أو الكساد.

المبدأ الرابع عشر

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة  يطوّر إمكانية فهم القضايا والأحداث وتحليلها: القدرة على تجميع المصادر وتنظيمها وتقصّيها وتقيّيمها بطريقة منطقية ومتجانسة ما يؤدّي إلى بناء استنتاجات وتوليد الأفكار. وهو يساعد على اكتساب موهبة التعبير الواضح من خلال عرض الأفكار والبراهين بايجاز.

المبدأ الخامس عشر

تعليم التاريخ النوعيّ والتراث والتربية على المواطنة  يتضمّن استراتيجيات تعليّمية وتقييمية  تعزّز التعلم المستقل والدافعية والمشاركة، وتعزّز الحسّ بالمسؤولية، والشغف بالانخراط النّشِطِ، والرغبة في المُبادرة كما تحفّز على التّواصل والتعاون. وهذا التعليم يؤكّد على أهميّة تطوير حبّ الاطّلاع والاستقلاليّة والانفتاح الفكري والعالمي، وعلى تنمية روح البحث وقدرات التفكير الحرّ ومقاومة التلاعب.

Preventing the Misuses of the Past

Complexity – Multiperspectivity – Critical Thinking

Principle 1

High quality history, heritage and citizenship education does not attempt to transmit a single truth about the past. However it aims to approach the historical truth as near as possible based on solid facts and qualified evidence and by striving towards objectivity. It creates an understanding that historical narratives are multi layered and interpretations, and it stimulates the willingness to question these narratives and think critically.

Principle 2

High quality history, heritage and citizenship education deconstructs historical myths and stereotypes by putting the traditional ‘mirror of pride and pain’ into perspective, thereby supporting educators and students to question their own logic and cultural idioms. This traditional pattern is created around the suffering of the nation on one hand and the national pride on the other hand, neglecting to tell about the harm done to others and the histories of those areas which did not connect to the nation’s narratives.

Principle 3

High quality history, heritage and citizenship education raises awareness on the fact that the past is perceived differently according to a person’s social, generational and sexual background as well as belonging to ethnic, linguistic and religious communities, and diverging world-views in society. It encourages an acceptance that people and events must be appraised in the context of their values and time.

Principle 4

High quality history, heritage and citizenship education addresses sensitive and controversial topics in history in a responsible way to undermine the impact of one-sided, biased, and politicised views of the past and to bring into being its complex and multidimensional nature. This implies avoiding emotive, subjective and hostile language and promoting the use of impartial concepts, without nevertheless white-washing and sanitising problematic historical narratives to get a rosy picture of the past.

Principle 5

High quality history, heritage and citizenship education promotes long-term reconciliation in divided societies by developing empathy skills and the ability to disagree about interpretations of the past without resorting to hatred and violence.

Promoting an Inclusive Approach to the Study of the Past

Diversity – Dialogue - Equality

Principle 6

High quality history, heritage and citizenship education recognises that its significance is related to current experiences and challenges and therefore aims to help students understanding the world they live in and to support their orientation for the future. This means in particular the conviction that the study of the past is instrumental in the development of political and civic awareness, thus bridging history and citizenship as two school subjects that are mutually relevant.

Principle 7

High quality history, heritage and citizenship education introduces global perspectives and encompasses the multiple dimensions of the study of the past - political, social, economic, cultural and environmental. It includes the study of key events but also long-term developments and addresses major themes such as everyday life, nature, gender, human rights and migration.

Principle 8

High quality history, heritage and citizenship education addresses a manifold of human values, beliefs, attitudes and dispositions, such as democracy, tolerance, respect for human rights, mutual understanding, social cohesion, solidarity, freedom, courage, equal opportunities, and responsibility, but also love and friendship. However, it also tackles negative concepts such as stereotyping, prejudice, bias, xenophobia, racism, violence and hate, because they are also part of the spectrum of human behaviours and need to be reflected upon.

Principle 9

High quality history, heritage and citizenship education embraces cultural, religious and linguistic diversity as a way to foster social cohesion and inclusion and contribute to intercultural and interreligious dialogue

Principle 10

High quality history, heritage and citizenship education uses the “history around us” as a powerful way to convey a vivid understanding of the past, and embraces heritage as a unique access to this past through its tangible and intangible legacies.

Advancing Educational Innovation

Engagement – Competences– Autonomy

Principle 11

High quality history, heritage and citizenship education is based on competences, including cognitive (knowledge), functional (application of knowledge), personal (behaviour) and ethical (principles guiding behaviour) components. This implies giving equal importance to the acquisition of context-appropriate knowledge, skills and attitudes, beliefs, dispositions and values.

Principle 12

High quality history, heritage and citizenship education contributes to develop key competences such as social and civic competences, cultural awareness and expression, learning to learn, digital competence, sense of initiative and entrepreneurship. It also gives transversal competences such as critical thinking, creativity, problem solving and decision taking.

Principle 13

High quality history, heritage and citizenship education develops fundamental thinking skills and concepts: chronological understanding, historical significance, primary source evidence, interpretation, cause and consequence, change and continuity, comparison and contrast, empathy, fact and opinion, bias and objectivity. It also addresses substantive concepts such as slavery, constitution, socialism or depression.

Principle 14

High quality history, heritage and citizenship education develops the ability to understand and analyze issues and events; the ability for gathering, organising, investigating and assessing sources in a logical and coherent way, leading to conclusions and generating ideas. It also helps acquire a talent for clear expression by putting forward ideas and arguments in a concise manner.

Principle 15

High quality history, heritage and citizenship education includes pedagogical and assessment strategies that enhance independent learning, motivation and engagement, foster a sense of responsibility, a passion for active involvement, an urge to take initiative, and stimulate communication and cooperation. It emphasises the development of curiosity, autonomy, open- and international mindedness, a spirit of inquiry and the abilities to think independently and to resist manipulation.

Menneisyyden väärinkäytön estäminen

Monitasoisuus – Moniperspektiivisyys – Kriittinen Ajattelu

Periaate 1

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus eivät pyri kertomaan yhtä totuutta historiasta, vaan niiden tavoite on päästä mahdollisimman lähelle historiallista totuutta luotettavien tosiasioiden ja pätevien todisteiden avulla ja objektiivisuuteen tähdäten. Ne saavat ymmärtämään, että historialliset kertomukset ovat monikerroksisia tulkintoja, ja ne innostavat kyseenalaistamaan näitä kertomuksia sekä ajattelemaan kriittisesti.

Periaate 2

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus purkavat historiallisia myyttejä ja stereotypioita sijoittamalla perinteiset "kunnian ja kurjuuden kuvaukset” laajempiin kehyksiin. Siten ne tukevat kasvattajia ja opiskelijoita omien päättelytapojen ja kulttuuristen ajattelutottumusten kyseenalaistamisessa. Perinteisesti käsitykset historiasta ovat pyörineet oman kansakunnan kärsimysten ja kansallisten ylpeydenaiheiden ympärillä. Tällöin on jätetty kertomatta muille tehdystä pahasta ja niiden alueiden historiasta, jotka eivät ole kuuluneet kansalliseen kertomukseen.

Periaate 3

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus lisäävät tietoisuutta siitä, että menneisyys nähdään eri tavoin sen mukaan, mikä on yksilön sosiaalinen tausta, sukupolvi ja sukupuoli, mihin etniseen, kielelliseen ja uskonnolliseen yhteisöön hän kuuluu ja minkälaisia erilaisia maailmankatsomuksia yhteiskunnassa on. Ne kannustavat suhtautumaan hyväksyvästi siihen, että ihmisiä ja tapahtumia tulee arvioida arvojensa ja aikakautensa ehdoilla.

Periaate 4

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus käsittelevät arkaluontoisia ja kiisteltyjä historiallisia aiheita vastuullisesti niin, että yksipuoliset, asenteelliset ja politisoituneet historiakuvat eivät pääsisi vaikuttamaan ja että historian monimutkaisuus ja moniulotteisuus tulisivat esiin. Tämä merkitsee sitä, että vältetään tunteisiin vetoavaa, subjektiivista ja vihamielistä kieltä ja suositellaan puolueettomien käsitteiden käyttöä mutta ei kuitenkaan kaunistella ja silotella historian ongelmallisia kertomuksia niin, että menneisyydestä syntyy vain ruusuinen kuva.

Periaate 5

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus edistävät kestävän sovinnon syntymistä eripuraisissa yhteiskunnissa kehittämällä empatiataitoja ja kykyä hyväksyä erimieliset historiantulkinnat vihaan ja väkivaltaan ajautumatta.

Inklusiivisen näkökulman vahvistaminen historian opiskelussa

Moninaisuus – dialogi – tasa-arvo

Periaate 6

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus ottavat huomioon, että niiden merkitys muodostuu suhteesta nykypäivän kokemuksiin ja haasteisiin, ja siksi ne pyrkivät auttamaan opiskelijoita ymmärtämään maailmaa, jossa he elävät, sekä tukemaan heidän tulevaisuussuuntautuneisuuttaan. Se on erityisesti uskoa siihen, että historian opiskelu on keino kehittää poliittista ja yhteiskunnallista tietoisuutta. Tämä luo siltaa kahden toisilleen merkityksellisen oppiaineen, historian ja kansalaisuuskasvatuksen, välille.

Periaate 7

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus ottavat esiin globaaleja näkökulmia ja tarkastelevat historiaa monilla eri ulottuvuuksilla – poliittisella, sosiaalisella, taloudellisella, kulttuurisella ja ympäristöulottuvuudella. Tähän kuuluu niin keskeisten tapahtumien kuin pitkäkestoisen kehityksen opiskelua, ja siinä käsitellään suuria teemoja, kuten arkielämä, luonto, sukupuoli, ihmisoikeudet ja muuttoliikkeet.

Periaate 8

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus käsittelevät lukuisia inhimillisiä arvoja, uskomuksia, asenteita ja taipumuksia, kuten demokratiaa, suvaitsevuutta, ihmisoikeuksien kunnioitusta, keskinäistä ymmärrystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta, vapautta, rohkeutta, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja vastuuta sekä myös rakkautta ja ystävyyttä. Ne pureutuvat kuitenkin myös kielteisiin ilmiöihin, kuten stereotyypittelyyn, ennakkoluuloihin, asenteellisuuteen, muukalaisvihaan, rasismiin, väkivaltaan ja vihaan, sillä nekin ovat osa inhimillisen käyttäytymisen kirjoa ja siten niitäkin on tarpeen pohtia.

Periaate 9

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus vaalivat sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta sekä antavat panoksensa kulttuurien ja uskontojen dialogiin tukemalla kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä moninaisuutta.

Periaate 10

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus käyttävät arjen historiakulttuuria tehokkaana keinona antaa elävä kuva historiasta ja aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ainutkertaisena väylänä päästä käsiksi historiaan.

Kasvatuksellisten innovaatioiden edistäminen

sitoutuneisuus – taidot – autonomia

Periaate 11

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus perustuvat kompetensseihin, joilla on kognitiivisia (tieto), toiminnallisia (tiedon soveltaminen), henkilökohtaisia (käyttäytyminen) sekä eettisiä (käyttäytymistä ohjaavat periaatteet) ulottuvuuksia. Kontekstiin soveltuvan tiedon hankkimista, taitoja, asenteita, uskomuksia, taipumuksia ja arvoja pidetään siten yhtä tärkeinä.

Periaate 12

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus tukevat keskeisten taitojen kehittymistä, kuten sosiaalisia ja kansalaistaitoja, kulttuurista tietoisuutta ja ilmaisua, oppimaan oppimista, digitaitoja, aloitteellisuutta ja yritteliäisyyttä. Ne antavat myös laaja-alaisia taitoja kuten kriittistä ajattelua, luovuutta, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa.

Periaate 13

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus kehittävät perustavia ajattelun taitoja ja käsitteitä, kuten ymmärrys kronologiasta, historiallinen merkittävyys, alkuperäislähteiden todistusvoima, tulkinta, syy ja seuraus, muutos ja jatkuvuus, vertailu ja vastakkaisuus, empatia, tosiasia ja mielipide, asenteellisuus ja objektiivisuus. Ne tarkastelevat myös sisältökäsitteitä kuten orjuus, perustuslaki, sosialismi tai lama.

Periaate 14

Korkealaatuinen historian ja kulttuuriperinnön opetus ja kansalaiskasvatus kehittävät kykyä ymmärtää ja analysoida ongelmia ja tapahtumia sekä kykyä hankkia, järjestää, tutkia ja arvioida lähteitä loogisesti ja johdonmukaisesti päätelmiä tehden sekä uusia näkökulmia kehitellen. Ne myös auttavat kehittämään taitoa ilmaista asioita selkeästi ajatukset ja argumentit ytimekkäästi esittäen.

Periaate 15

Korkealaatuisen historian ja kulttuuriperinnön opetuksen ja kansalaiskasvatuksen opetus- ja arviointistrategiat edistävät itsenäistä asioiden opiskelua, motivaatiota ja sitoutuneisuutta, tukevat vastuuntuntoa, aktiivista osallistumista ja aloitteellisuutta ja innostavat keskusteluun ja yhteistyöhön. Ne korostavat uteliaisuutta, itsenäisyyttä, avarakatseisuutta, kansainvälisyyttä, tiedonjanoa sekä kykyä ajatella itsenäisesti ja vastustaa manipulointia.

Kääntäjätyöryhmä

Tom Mikkola, Arja Smolander, Petri Savolainen, Akseli Sipola, Essi Kärrylä, Laura-Maria Heikkinen, Erkki Kulovesi, Sonja Aarniola, Maiju Ruhanen, Heini-Leena Mustonen, Kimmo Kamppari, Jukka Vartiainen, Jimmy Holmberg, Niika Malm, Kati Pitkänen, Jade Aumasto, Minna Harjunpää, Inka Kyllönen, Anna Airaksinen, Lotta Shemeikka, Nikolas Virtanen, Marléne Linna, Valentina Kivitie, Johanna Kalliala, Fanni Tähtinen, Seppo Vepsäläinen, Elisa Kämäräinen, Marjaana Jokela, Monica Lönnqvist, Jutta Väkeväinen, Tomi Salminen, Hanna Fagerudd, Jan Löfström.

A múlttal való visszaélés megakadályozása

Komplexitás – Többoldalú megközelítés – Kritikai gondolkodás

1. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás nem kíván egyetlen kizárólagos igazságot közölni a múlttal kapcsolatban. Ezzel szemben kísérletet tesz arra, hogy szilárd tényekre és megfelelő bizonyítékokra alapozva, valamint objektivitásra törekedve a lehető legjobban megközelítse a történelmi igazságot. Segít megérteni, hogy a történelmi narratívák többszintűek és többféleképpen értelmezhetők, mindemellett a létező narratívák  megkérdőjelezésére és a kritikai gondolkodásra késztet.

2. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás eloszlatja a történelmi mítoszokat és sztereotípiákat azzal, hogy tágabb összefüggésekbe helyezi a  hagyományos felfogást, ahol a történelem mint a „büszkeség és fájdalom tükre” jelenik meg; a pedagógusokat és a diákokat így arra ösztönzi, hogy megkérdőjelezzék saját gondolkodásmódjukat és kulturális beidegződéseiket. A hagyományos elképzelés központjában a nemzet szenvedése, illetve a nemzeti büszkeség áll, és hajlamos megfeledkezni a másoknak okozott károkról és a nemzeti narratívához nem kapcsolódó területek történelméről.

3. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás tudatosítja, hogy az egyes emberek különbözően élik meg a múltat a társadalmi, generációs háttértől és nemi identitástól, valamint a különböző etnikai, nyelvi és vallási közösségekhez való kötődéstől és az adott társadalomban élő különböző világszemléletektől függően. Segít elfogadni azt, hogy az embereket és az eseményeket az általuk képviselt értékek és koruk kontextusában kell megítélni.

4. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás felelős módon foglalkozik érzékeny és ellentmondásos történelmi témákkal, hogy így is csökkentse a múltról alkotott egyoldalú, előítéletes és átpolitizált képek hatását, és ezáltal hangsúlyozza a múlt összetett és többdimenziós jellegét. Teszi mindezt úgy, hogy elkerüli az érzelmi alapú, szubjektív és ellenséges nyelvhasználatot, és igyekszik elősegíteni a semleges fogalmak használatát anélkül, hogy a problémás történelmi narratívák tisztára mosásával a múltat rózsaszín szemüvegen át láttassa.

5. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás elősegíti a megbékélést a megosztott társadalmakban azzal, hogy fejleszti az empatikus készségeket és azt a képességet, hogy az ember a múlt egyes értelmezéseivel való egyet nem értését gyűlölet és erőszak nélkül juttassa kifejezésre.

A múlt tanulmányozása iránt tanúsított befogadó hozzáállás támogatása

Sokféleség – Párbeszéd – Egyenlőség

6. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás tudatában van annak, hogy jelentősége szoros összefüggésben áll a jelen tapasztalataival és kihívásaival, ezért egyrészt segíteni kíván a diákoknak abban, hogy megértsék a világot, amelyben élnek, másrészt  megpróbál iránymutatást adni számukra a jövőre nézve. Ez elsősorban arra a meggyőződésre vonatkozik, hogy a múlt tanulmányozásának jelentős szerepe van a politikai és állampolgári tudatosság kialakításában, hiszen kapcsolatot teremt a történelem és az állampolgári ismeretek mint két kölcsönösen releváns tantárgy között.

7. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás globális megközelítést alkalmaz, és magában foglalja a múlt tanulmányozásának számos – politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és környezetvédelmi – vetületét. A kiemelkedő történelmi események mellett a hosszú távú fejleményeket is tanulmányozza, és olyan fontos témákkal is foglalkozik, mint például a mindennapi élet, a természet, a társadalmi nem (gender), az emberi jogok és a migráció.

8. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás figyelme számos emberi értékre, meggyőződésre, attitűdre és beállítottságra kiterjed, mint például a demokrácia, a tolerancia, az emberi jogok tiszteletben tartása, egymás kölcsönös megértése, a társadalmi kohézió, a szolidaritás, a szabadság, a bátorság, az esélyegyenlőség és a felelősségvállalás, valamint a szeretet és a barátság. Ugyanakkor olyan negatív jelenségekkel is foglalkozik, mint a sztereotípiák kialakulása, az előítélet, az elfogultság, az idegengyűlölet, a rasszizmus, az erőszak és a gyűlölet, mert ezek is az emberi viselkedés részei, és éppen ezért reagálni kell rájuk.

9. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás kiáll a kulturális, vallásos és nyelvi sokszínűség mellett, mert ez a társadalmi kohézió és a befogadó magatartás kialakítása mellett hozzájárul a kultúrák és vallások közötti párbeszédhez.

10. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás „a velünk élő történelmet” mint a múlt életszerű megértését elősegítő módszert használja fel, és a nemzeti örökségben olyan eszközt lát, amely a tárgyi és szellemi örökségen keresztül egyedi rálátást ad erre múltra.

Az oktatási innováció elősegítése

Aktív órai részvétel – kompetenciák – tanulói autonómia

11. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás kompetenciaalapú, és az alábbi alkotóelemeket is magába foglalja: kognitív (tudás), funkcionális (a tudás alkalmazása), személyes (viselkedés) és etikai (a viselkedést meghatározó alapelvek). Ez azt jelenti, hogy a kontextusnak megfelelő tudás elsajátítása, a készségek és attitűdök, a meggyőződések, a beállítottságok és az értékek ugyanolyan szerepet kapnak.

12. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás hozzájárul a kulcskompetenciák fejlesztéséhez, mint amilyenek például a szociális és állampolgári kompetenciák, a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, a tanulás tanulása, a digitális kompetencia, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia. Emellett olyan transzverzális kompetenciákat ad, mint például a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a problémamegoldás és a döntéshozás.

13. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás fejleszti az alapvető gondolkodási készségeket és fogalmakat: a kronológiai értelmezést, a történelmi jelentőséget, az elsődleges forrásokon alapuló bizonyítékokat, az értelmezést; az okok és következmények, a változás és folyamatosság, a hasonlóságok és különbségek felismerését; az empátiát, a tények és vélemények megkülönböztetését, valamint az elfogultságot és az objektivitást. Olyan alapvető fogalmakkal is foglalkozik, mint a rabszolgaság, az alkotmány, a szocializmus vagy a gazdasági válság.

14. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás fejleszti az egyes problémák és események megértésének és elemzésének képességét: a diákok azon képességét, hogy a források logikus és koherens módon történő összegyűjtése, rendszerezése, megvizsgálása és értékelése után új következtetéseket és fogalmakat alkossanak. Emellett a fogalmak és érvek tömör megfogalmazásával elősegíti a letisztult közlésmód kialakítását.

15. alapelv

A magas színvonalú történelem-, honismereti és társadalomismereti oktatás olyan pedagógiai és értékelési stratégiákat alkalmaz, amelyek által előtérbe kerül a független tanulás, a motiváció és az oktatási folyamatban való aktív részvétel, és amelyek segítenek kialakítani a felelősségtudatot, az aktív részvétel iránti igényt, a szerepvállalásra való hajlandóságot, illetve ösztönzik a kommunikációt és az együttműködést. Hangsúlyt helyez a kíváncsiság, a tanulói autonómia, a nyitottság, a nemzetközi gondolkodás, az érdeklődés, valamint a független gondolkodás és a manipulációnak való ellenállás képességeinek fejlesztésére.

Prevenire l’abuso del passato

Complessità - multiprospettività - pensiero critico

Principio 1

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale  non cerca di trasmettere un’unica verità intorno al passato. Anche se la sua finalità consiste nell’avvicinarsi il più possibile a una verità storica basata su fatti consolidati e prove qualificate, che mirino all’oggettività, essa permette di comprendere allo stesso tempo che le narrazioni storiche sono interpretazioni stratificate e stimola la propensione a mettere in questione queste narrazioni per mezzo del pensiero critico.

Principio 2

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale decostruisce le mitologie storiografiche e gli stereotipi mettendo in prospettiva le tradizionali narrazioni di orgoglio e sofferenza. Con ciò aiuta educatori e studenti a porre in questione le proprie logiche e i propri idiomi culturali. Il modello tradizionale è creato, infatti, intorno alla sofferenza delle varie nazioni da una parte e all’orgoglio nazionale dall’altra. Esso tralascia perciò il racconto dei danni arrecati agli altri e non racconta le storie delle aree prive di connessioni con la narrativa nazionale.

Principio 3

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale fa crescere la consapevolezza che il passato è percepito in maniera differente a seconda del bagaglio di esperienze sociali, generazionali e di genere di una persona, così come della sua appartenenza a comunità etniche, linguistiche e religiose e alle diverse visioni del mondo presenti nella società. Essa incoraggia ad accettare il fatto che popoli ed eventi debbano essere valutati nel contesto del loro tempo e dei loro valori.

Principio 4

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale affronta argomenti storici sensibili e controversi in modo responsabile allo scopo di ridurre l’impatto delle visioni politicizzate, prevenute e unilaterali del passato, mostrandone la natura complessa e multidimensionale. Ciò implica la rinuncia a un linguaggio ostile, soggettivo ed emotivo per promuovere invece l’uso di concetti imparziali, senza tuttavia dipingere un quadro roseo che occulti e attenui il carattere problematico delle narrazioni storiche.

Principio 5

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale promuove la riconciliazione a lungo termine nelle società divise, sviluppando l’attitudine all’empatia e la capacità di non essere d’accordo sulle interpretazioni del passato senza giungere all’odio e alla violenza.

Promuovere un approccio inclusivo allo studio del passato.

Diversità - Dialogo - Uguaglianza

Principio 6

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale riconosce che la sua importanza è da mettere in relazione con le esperienze e le sfide poste dall’attualità. Essa perciò mira ad aiutare gli studenti a comprendere il mondo in cui vivono e ad aiutarli a orientarsi nel futuro. In particolare ciò significa avere la convinzione che lo studio del passato è uno strumento per lo sviluppo della coscienza civile e politica, coniugando così storia e cittadinanza come due materie di mutua rilevanza.

Principio 7

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale introduce prospettive globali e include le molteplici dimensioni dello studio del passato: politiche, sociali, economiche, culturali e ambientali. Include lo studio degli eventi chiave, ma anche degli sviluppi a lungo termine, e affronta temi importanti come lo studio della vita quotidiana, della natura, delle questioni di genere, dei diritti umani e delle migrazioni.

Principio 8

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale affronta una quantità di valori umani, credenze, atteggiamenti e disposizioni, come democrazia, tolleranza, rispetto per i diritti umani, comprensione reciproca, coesione sociale, solidarietà, libertà, coraggio, uguaglianza delle opportunità e responsabilità, ma anche amore ed amicizia. D’altra parte affronta anche concetti negativi come odio, violenza, razzismo, xenofobia, faziosità, pregiudizio, stereotipo, poiché anch’essi fanno parte dello spettro dei comportamenti umani sui quali bisogna riflettere.

Principio 9

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale coglie le diversità linguistiche, religiose e culturali come vie per promuovere l’inclusione e la coesione sociale e contribuire al dialogo interreligioso e interculturale.

Principio 10

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale usa la “storia intorno a noi” come un potente veicolo di accesso ad una chiara trasmissione del passato. Essa coglie nel patrimonio culturale una via di accesso unica a questo passato attraverso le sue eredità tangibili e i suoi lasciti immateriali.

Promuovere l’innovazione educativa

Impegno - Competenze - Autonomia

Principio 11

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale è basata su competenze che includono componenti cognitive (conoscenze), funzionali (applicazione delle conoscenze), personali (comportamenti) ed etiche (comportamento guidato da principi). Ciò implica dare uguale importanza all’acquisizione delle conoscenze appropriate al contesto, alle abilità e alle attitudini, alle credenze, alle disposizioni e ai valori.

Principio 12

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale contribuisce allo sviluppo delle competenze chiave quali quelle civiche e sociali, l’espressione e la consapevolezza culturale, imparare ad imparare, la competenza digitale, il senso di iniziativa e l’imprenditorialità. Essa fornisce anche competenze trasversali come il pensiero critico, la creatività, la capacità di risolvere problemi e prendere decisioni.

Principio 13

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale sviluppa fondamentali concetti e abilità di pensiero: la comprensione delle cronologie, il senso storico, il concetto di prova da fonte primaria, l’interpretazione, i concetti di causa e di conseguenza storica, di cambiamento e continuità, di comparazione e confronto, l’empatia, e infine i concetti di fatto e opinione, faziosità e oggettività. Essa affronta anche concetti sostanziali come schiavitù, costituzione, socialismo e depressione economica.

Principio 14

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale sviluppa l’abilità di comprendere e analizzare questioni ed eventi; sviluppa l’abilità di raccogliere, organizzare, indagare e valutare le fonti in modo logico e coerente in maniera tale da permettere conclusioni e generare idee. Aiuta inoltre ad acquisire il talento necessario a un’espressione chiara del pensiero, proponendo in modo conciso idee e argomentazioni.

Principio 15

Un’educazione di alta qualità in materia di cittadinanza, storia e patrimonio culturale include strategie educative e valutative che accrescono gli apprendimenti indipendenti, la motivazione e l’impegno, incoraggiano il senso di responsabilità, la passione per il coinvolgimento attivo, il bisogno di prendere l’iniziativa e stimolano la comunicazione e la cooperazione. Essa enfatizza lo sviluppo di una mentalità aperta e internazionale, dell’autonomia, della curiosità, di uno spirito indagatore e dell’abilità di pensare in modo indipendente e di resistere alle manipolazioni.

原則1

良質な歴史および伝統、市民性教育は、過去について、たった一つのことが「真実」であるとして受けつぐようにするものではない。

しかし、実証的な歴史的事実および適切な証左を追求する努力のもと可能な限り、歴史的真実をあきらかにすることを目的とする。歴史的な記述や語り(ナラティブ)は、重層的であり、また解釈も多様である。それらからさまざまな問いが導かれ、批判的に考えることにつながるのである。

原則2

良質な歴史および伝統、市民性教育は、は歴史にまつわるつくりごとや、固定観念を脱構築する。歴史にはきまって国家の威信や苦難が反映され、歴史観が形成される。その論法や文化的な表現を、教師や学生は、問い直すようにする。この歴史観は国難と国家意識昂揚をあわせ持ち、周辺の傷みを思慮することなく、歴史のナラティブ(語り)にも登場させてこなかった。

原則3

良質な歴史および伝統、市民性教育は、さまざまなかたちで、過去を見ることができるという意識をたかめる。人びとが社会的、世代また性別によっても背景を異にするように、民族や言語、宗教によって、社会における世界観も多様である。人びとや出来事をどのようにとらえるかは、社会的文脈における価値や時代によっても定まるという認識にたつようすすめる。

原則4

良質な歴史および伝統、市民性教育は、問題をはらむ意見のわかれる論争的なテーマをとりあげる。一方的に、政治によって支配されるような見方によって、過去を扱う勢力に対抗する。それにたいして、歴史は複雑で多元的であるという見方を促進するのである。感情的で、自己的な、敵意のある表現、また偏見を助長することも避ける。歴史上の問題をうそで塗り固めたり、消し去ってしまうのではなく、健全な過去を描くようにする。

原則5

良質な歴史および伝統、市民性教育は、分断された社会において長期的な和解を促進する。共感のための技能や、憎悪を持たずに非暴力的に過去への解釈について、異なった意見を述べる技能を育成する。

原則6

良質な歴史および伝統、市民性教育は、現在の課題や未来にたいしてすべきことが、歴史に根ざしているものとする。そして、現在、暮らしている社会がどのようなものなのか、将来どうしたらよいのか、ということを学生が理解することも目的とする。過去を学ぶことは、公民的資質をはぐくむことになるということは確かな信念のもとにあり、歴史と公民はいずれも重要な教科であり、相互に関連するものである。

原則7

良質な歴史および伝統、市民性教育は、歴史を学ぶのに、政治や社会、経済、文化、環境問題といったグローバル(包括的)な視野と、多重的な次元をとりいれる。歴史的で規模とのみならず、庶民生活や自然、ジェンダー、人権、移動といった事柄についても含むものとする。

原則8

良質な歴史および伝統、市民性教育は、多様な価値や信仰/信念、態度、公正さについても学ぶ。民主主義や寛容、人権尊重、相互理解、社会的結合、連帯、自由、勇気、機会均等、責任など、またもちろん愛や友愛もとりあげる。同時に、人類のおこない総体の一部である固定観念や偏見、先入観、外国人嫌悪、レイシズム、暴力、憎悪といった、よくないことがらにたいてもとりあげる。

原則9

良質な歴史および伝統、市民性教育は、文化や宗教、言語の多様性を尊重する。文化や宗教、言語は、社会を形成するうけで、また人びとが社会に受け入れられるために重要な役割を果たしており、異文化理解や異文化間対話を促進する。

原則10

良質な歴史および伝統、市民性教育は、生きた過去を理解するために「身のまわりにある歴史」から学ぶようにすすめる。形のあるものないものいづれにたいしても、固有のものとして身のまわりから歴史をとらえるようにする

原則11

良質な歴史および伝統、市民性教育は、生きるちからにつながるものとする。認識(知識)また機能(知識の応用)、人格としての(ふるまい)、倫理(どうふるまうか)かといった構成要素からなる。

原則12

良質な歴史および伝統、市民性教育は、鍵となるちからすなわち、社会や政治的な、文化意識、表現、学び方を学ぶ、ItCの活用、リーダーシップを発揮すること、自ら事業をおこすことにもつなげる。ほか、横断的な批判的思考力や、創造性、問題解決能力や合意形成といったことの醸成もはかる。

原則13

良質な歴史および伝統、市民性教育は、根源的な思考力を身につけ、思考を形成する。歴史的時代区分や歴史的な出来事、重要な歴史的資料、解釈、原因と結果、変化と連続、対象と対比、共感、事実と意見、偏向、客観性のような概念を学ぶ。奴隷制度や憲法、社会主義、大恐慌といった事象もとりあげる。

原則14

良質な歴史および伝統、市民性教育は、問題や出来事を分析し理解する能力をはぐくむものとする。調査し収集し、類別し、系統立て、探究し、論理的かつ一貫性をもって資料を評価し、結論づけて考えにいたるようにする。また、考えを整え、明解に述べ、論じることができるようにする

原則15

良質な歴史および伝統、市民性教育は、自立的学習を促進し、学習への動機をもたらし、社会的な関与も形成する。責任感や積極的な参加、リーターシップをとり、よりよいかたちでのコミュニケーションをはかり、協同することもおこなう。知的好奇心や、自律性、さらなる可能性、国際感覚、探求心、相互依存についても思考し、操作されることにたいする批判力も身につける。

Prevencija zloupotrebe prošlosti

Kompleksnost –Multiperspektivnost – Kritičko mišljenje

Princip 1

 

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine nema namjeru da prenese jedinstvenu istinu iz prošlosti. Međutim, ima za cilj da se približi istorijskoj istini što je moguće bliže na temeljima čvrstih činjenica i kvalifikovanih dokaza, težeći ka objektivnosti. Sve ovo stvara razumijevanje istorijskih naracija kao višeslojnih i podložnih interpretacijama, te podstiče spremnost na preispitivanje ovih naracija i kritičkog razmišljanja.

Princip 2

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine dekonstruiše istorijske mitove i stereotipe stavljajući tradicionalni istorijski princip “ogledala ponosa i patnje” kroz različite poglede, dajući podršku edukatorima i učenicima da preispitaju sopstvene kulturološke idiome. Ovaj tradicionalni šablon je stvoren oko principa patnje sopstvene nacije s jedne strane i nacionalnog ponosa s druge, zanemarujući da istakne štetu nanesenu drugima kao i istoriju onih oblasti koja nijesu povezana sa nacionalnom naracijom.

Princip 3

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine podiže svijest o činjenici da postoje različite percepcije o prošlosti u odnosu na ličnu socijalnu, generacijsku i seksualnu pozadinu kao i pripadnošću različitim etničkim, jezičkim i religijskim zajednicama i suprotstavljenim društvenim pogledima na svijet. Podstiče prihvatanje da ljudi i događaji moraju biti ocijenjeni u kontekstu sopstvenih vrijednosti i vremena.

Princip 4

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine odnosi se ka osjetljivim i kontroverznim temamau istoriji na odgovoran način s ciljem spriječavanja uticaja jednostranih, pristrasnih i ispolitizovanih pogleda na prošlost. Takođe ima za cilj da predstavi njenu kompleksnu i višedimenzionalnu suštinu.  Taj princip uključuje izbjegavanje emocija, subjektivnosti i upotrebe neprijateljskog jezika uz promociju upotrebe nepristrasnih koncepta bez izbijeljivanja i čišćenja problematičnih djelova istorijske naracije u cilju dobijanja ružičaste slike prošlosti.

Princip 5

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine promoviše princip dugoročnog pomirenje u podijeljenim društvima kroz razvoj empatije i sposobnost da se ne složimo sa drugačijim interpretacijama prošlosti bez pribjegavanju mržnji i nasilju.

Promocija inkluzivnog pristupa učenju istorije

Različitost-Dijalog-Jednakost

Princip 6

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine prepoznaje povezanost značaja svoga rada sa trenutnim iskustvima i izazovima. Uzimajući to u obzir ima za cilj da pomogne učenicima da razumiju svijet u kojem žive i pruži podršku njihovoj orijentaciju ka budućnosti. Ovo znači da je izučavanje prošlosti instrument u razvoju političke i građanske svijeti, tako spajajući istorijsko i građansko obrazovanje kao dva školska predmeta koja su međustobno relevantna.

Princip 7

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine uvodi globalnu perspektivu i ističe višestranu dimenziju izučavanju prošlosti – političku, socijalnu, ekonomsku, kulturnu i prirodnu. Uključuje izučavanje ključnih događaja ali takođe i dugoročnih procesa i daje uvid u velike teme kao što su svakodnevni život, prirodu, odnose među polovima, ljudska prava i migracije.

Princip 8

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine odnosi se ka mnoštvu ljudskih vrijednosti, uvjerenja, stavova i sklonosti, kao što su demokratija, tolerancija, poštovanje ljudskih prava, uzajamno razumijevanje, socijalna kohezija, solidarnost, sloboda, hrabrost, jednake mogućnosti i odgovornosti kao i ljubav i prijateljstvo. Takođe se bavi negativnim konceptima kao što su stereotipi, predrasude, pristrasnost, ksenofobija, rasizam, nasilje i mržnja. Sve ovo čini spektar ljudskog ponašanja i na svaki aspekt se treba odraziti.

Princip 9

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine prihvata kulturnu, vjersku i jezičku raznolikost kao način podsticanja socijalne kohezije i inkluzije i kao doprinos međukulturalnom i međureligijskom dijalogu.

Princip 10

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine koristi “istoriju oko nas” kao moćan način da prenese živopisno razumijevanje prošlosti, i prihvata kulturnu baštinu kao jedinstven pristup prošlosti kroz njeno materijalno i nematerijalno nasljeđe.

Unaprijeđenje inovacija u obrazovanju

Angažman – Sposobnosti– Autonomija

Princip 11

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine je zasnovano na kompetencijama uključujući kognitivne (znanje), funkcionalne (primjena znanja), lične (ponašanje) i etičke (principi koji utiču na ponašanje) komponente. Ovo potencira davanje jednakog značenja prihvatanju znanja odgovarajućeg konteksta, vještina i shvatanja, uvjerenja, gledišta i vrijednosti.

Princip 12

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine doprinosi razvoju ključnih kompetencija kao što su društvene i građanske, kulturna svijest i izražajnost, naučiti kako se uči, digitalne vještine, osjećaj za inicijativu i preduzetništvo. Takođe daje transverzalne kompetencije kao što su kritičko razmišljanje, kreativnost, rješavanje problema i donošenje odluka.

Principle 13

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine razvija ključne vještine i koncepte razmišljanja: razumijevanje hronologije, istorijskog značaja, primarnih izvora, interpretacija, uzroka i posljedica, stalnosti i promjena, upoređivanja i kontrasta, empatije, činjenica i mišljenja pristrasnosti i objektivnosti. Takođe odnosi se i na materijalne pojmove kao što su ropstvo, ustav, socijalizam, depresija (ekonomska) itd…

Principle 14

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine razvija sposobnosti razumijevanja i analize pitanja i događaja; sposobnost skupljanja, organizovanja, istraživnanja i ocijene izvora na logičan i dosljedan način koji će dovesti do zaključaka i kreiranja novih ideja. Takođe će pomoći da se usvoji talenat za jasno izražavanje ističući ideje i argumente na dosljedan način.

Princip 15

Visoko-kvalitetno istorijsko i građansko obrazovanje i obrazovanje iz kulturne baštine uključuje strategije pedagoške procjene koje pospješuju nezavisno učenje, motivaciju i angažovanje, gaji osjećaj odgovornosti, strast ka aktivnom uključenju, potrebu za preuzimanjem inicijative i stimulaciju komunikacije i saradnje. Naglašava razvoj znatiželje, autonomije, otvorenosti uma, istraživačkog duha i sposobnosti da se misli nezavisno i pruža otpor manipulacijama.  

جلوگیری از سوءاستفاده از گذشته

پیچیدگی - چندمنظری بودن - تفکر انتقادی

اصل 1

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی تلاش نمی‌کند یک حقیقت واحد را دربارۀ گذشته بیان کند. با این حال، هدفش نزدیک شدن به حقیقت تاریخی است تا آنجا که بر مبنای واقعیت‌های قطعی و شواهد معتبر و با تلاش برای کسب عینیت امکان‌پذیر باشد. این نوع آموزش به این فهم می‌انجامد که روایات تاریخی چندلایه هستند و ماهیت تفسیرگونه دارند، و میل به زیر سؤال بردن این روایات و تفکر انتقادی دربارۀ آنها را برمی‌انگیزد.

اصل 2

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی اسطوره‌ها و کلیشه‌های تاریخی را ساخت‌گشایی می‌کند، به این ترتیب که «آینۀ غرور و رنج» سنتی را در فاصله قرار می‌دهد و بدین وسیله مدرسان و دانش‌آموزان/دانشجویان را پشت‌گرم می‌کند تا منطق و تعاریف فرهنگی خودشان را زیر سؤال ببرند. این الگوی سنتی از یک سو حول رنج‌های یک ملت شکل گرفته و از سوی دیگر حول غرور ملی آن ملت، و در آن فراموش می‌شود که دربارۀ آزارهایی که به دیگران روا داشته شده و تاریخ مناطقی که به روایت‌های آن ملت پیوند نخورده‌اند چیزی گفته شود.

اصل 3

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی این آگاهی را ایجاد می‌کند که گذشته به شکل‌های متفاوتی درک می‌شود، و این درک متفاوت وابسته به این است که زمینۀ اجتماعی، نسلی و جنسیتی فرد چه باشد و نیز به چه جماعت قومی، زبانی و دینی‌ای تعلق داشته باشد، و وابسته به جهان‌بینی‌های متفاوت موجود در جامعه است. این نوع آموزش فرد را تشویق به پذیرش این مهم می‌کند که انسان‌ها و رخدادها را در بافت ارزشی و زمانی خودشان ارزیابی کند.

اصل 4

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی به شیوه‌ای مسئولانه به موضوعات حساس و مجادله‌برانگیزِ تاریخی می‌پردازد تا تأثیر دیدگاه‌های یک‌جانبه، سوگیرانه و سیاست‌زده به گذشته را از میان ببرد و ماهیتِ پیچیده و چندبُعدیِ گذشته را آشکار سازد. این مهم مستلزم پرهیز از لحن هیجانی، ذهنی و خصمانه و افزایش بهره‌گیری از مفاهیم بی‌طرفانه است، ولی بدون این که روایت‌های تاریخی مسئله‌ساز را پاک و مقدس جلوه دهد تا تصویری خوش‌بینانه از گذشته ارائه شود.

اصل 5

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی آشتی بلندمدت را در جوامع چندپاره‌شده تشویق می‌کند، به این ترتیب که مهارت همدلی را افزایش می‌دهد و توانایی اختلاف نظر داشتن دربارۀ تفسیرهای گذشته بدون توسل به نفرت و خشونت را بالا می‌برد.

ترویج رهیافتی جامع‌نگر به مطالعۀ گذشته

تنوع - گفتگو - برابری

اصل 6

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی متوجه است که اهمیتش وابسته به تجربه‌ها و چالش‌های جاری است و بنابراین می‌خواهد به دانش‌آموزان/ دانشجویان در فهم جهانی که در آن زندگی می‌کنند کمک کند و در تعیین مسیر آنان به سوی آینده از ایشان حمایت کند. این سخن به طور مشخص به معنای این باور است که مطالعۀ گذشته ابزاری است در توسعۀ سیاسی و آگاهی مدنی، از این روست که بین تاریخ و شهروندی به عنوان دو درس مدرسه که ارتباط دوسویه با هم دارند پل می‌زند.

اصل 7

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی چشم‌اندازهای جهانی را معرفی می‌کند و ابعاد متعدد مطالعۀ گذشته را در بر می‌گیرد ـ ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی. این نوع آموزش مطالعۀ رخدادهای کلیدی را در خود دارد اما تحولات بلندمدت نیز در آن گنجانده می‌شود و به مضامین عمده‌ای مانند زندگی روزمره، طبیعت، جنسیت، حقوق بشر و مهاجرت نیز می‌پردازد.

اصل 8

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی به تنوعی از ارزش‌ها، باورها، نگرش‌ها و گرایش‌های انسانی می‌پردازد، مثلاً به دموکراسی، رواداری، احترام به حقوق بشر، فهم متقابل، پیوستگی اجتماعی، یکپارچگی، آزادی، شجاعت، فرصت‌های برابر و مسئولیت‌پذیری، اما همچنین به عشق و دوستی نیز توجه دارد. البته به مفاهیم منفی مانند کلیشه‌سازی، پیش‌داوری، سوگیری، بیگانه‌هراسی، نژادپرستی، خشونت و نفرت نیز می‌پردازد، زیرا اینها نیز بخشی از طیف رفتارهای انسانی هستند و باید دربارۀ آنها تأمل کرد.

اصل 9

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی تنوع فرهنگی، دینی و زبانی را می‌پذیرد زیرا آن را راهی برای تقویت پیوستگی و یکپارچگی اجتماعی و کمک به گفتگوی بینافرهنگی و بینادینی می‌داند.

اصل 10

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی از «تاریخ پیرامون ما» به عنوان ابزاری کلیدی برای انتقال فهمی زنده از گذشته استفاده می‌کند، و میراث فرهنگی را یک راه دسترسیِ منحصربه‌فرد به این گذشته از طریق یادگارهای محسوس و نامحسوس آن می‌داند.

پیشرفت در نوآوری‌های آموزشی

درگیر شدن - توانش‌ها - خودبنیادی

اصل 11

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی مبتنی بر توانش‌ها است، از جمله توانش‌های شناختی (دانش)، کارکردی (استفاده از دانش)، شخصی (رفتار) و اخلاقی (اصول هدایتگر رفتار). این یعنی به کسب دانش، مهارت‌ها و نگرش‌ها، باورها، گرایش‌ها و ارزش‌های متناسب با بافت به یک اندازه اهمیت می‌دهد.

اصل 12

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی در پرورش توانش‌های کلیدی تأثیرگذار است، مثلاً در توانش‌های اجتماعی و مدنی، آگاهی و بیان فرهنگی، یاد گرفتنِ یادگیری، توانش‌های دیجیتالی، حسِ ابتکار و کارآفرینی. این نوع آموزش همچنین توانش‌های بیناحوزه‌ای نظیر تفکر انتقادی، خلاقیت، حل مسئله و تصمیم‌گیری را نیز ایجاد می‌کند.

اصل 13

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی مهارت‌ها و مفاهیمِ بنیادین در اندیشیدن را پرورش می‌دهد: فهم گاه‌شناختی، اهمیت تاریخی، شواهد منابع دست‌اول، تفسیر، علت و معلول، تغییر و پیوستگی، مقایسه و تقابل، همدلی، واقعیت و عقیده، سوگیری و عینیت. همچنین در این نوع از آموزش به مفاهیم بنیادینی مانند بردگی، قانون اساسی، سوسیالیسم یا سرکوب پرداخته می‌شود.

اصل 14

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی توانایی فهمیدن و تحلیل کردن مسائل و رخدادها را پرورش می‌دهد؛ توانایی گردآوری، سامان‌دهی، بررسی و ارزیابی منابع به شیوه‌ای منطقی و منسجم که منجر به تولید نتایج و ایده‌ها شود. همچنین با مطرح ساختن ایده‌ها و استدلال‌ها به شیوه‌ای کوتاه و گویا به فرد در کسب توانایی لازم برای داشتن بیانی روشن کمک می‌کند.

اصل 15

آموزش با کیفیت بالای تاریخ، میراث فرهنگی و شهروندی دربرگیرندۀ راهبردهای تربیتی و ارزشیابانه‌ای است که درگیری، انگیزش و یادگیری مستقل را افزایش می‌دهند، حس مسئولیت‌پذیری، شور و هیجان برای مشارکت فعالانه، اشتیاق زیاد به در دست گرفتن ابتکار عمل را بالا می‌برند، و برقراری ارتباط و همکاری را تحریک می‌کنند. این نوع از آموزش بر افزایش کنجکاوی، خودبنیادی، داشتن ذهن باز و بین‌المللی، داشتن روحیۀ تحقیق و توانایی‌های مستقل‌اندیشی و ایستادگی در برابر تقلب و دخل‌وتصرف تأکید می‌کند.

Prevenir os Erros do Passado

Complexidade – Multiperspetiva – Pensamento Crítico

Princípio 1

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade não tenta transmitir uma verdade única sobre o passado. Porém, procura aproximar-se da verdade histórica o mais possível, com base em factos sólidos e evidência fundamentada rumo à objetividade. Cria um entendimento de que as narrativas históricas são suscetíveis de várias interpretações e estimula o questionamento dessas narrativas bem como o pensamento crítico.

Princípio 2

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade desconstrói os mitos e os estereótipos históricos ao colocar o tradicional “espelho do orgulho e dor” em perspetiva, levando educadores e alunos a questionar a sua própria lógica e linguagens culturais. Este padrão tradicional é criado em torno do sofrimento da nação, por um lado, e do orgulho nacional, pelo outro, omitindo referir os danos causados a outros e as histórias de domínios que não correspondem às narrativas da nação.

Princípio 3

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade promove a consciencialização de que o passado é percecionado de forma diferente de acordo com o contexto social, geracional e sexual de uma pessoa, bem como a sua pertença a comunidades étnicas, linguísticas e religiosas, e divergentes visões do mundo. Encoraja a aceitação de que as pessoas e os eventos devem ser apreciados no contexto dos valores do tempo a que pertencem.

Princípio 4

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade aborda temas sensíveis e controversos da história de forma responsável para minimizar o impacto das perspetivas unilaterais, tendenciosas e politizadas do passado e concretizar a sua natureza complexa e multidimensional. Isto implica evitar uma linguagem emotiva, subjetiva e hostil e promover o uso de conceitos imparciais, sem, no entanto, recorrer a um branqueamento das narrativas históricas problemáticas com vista à obtenção de uma imagem cor-de-rosa do passado.

Princípio 5

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade promove uma reconciliação a longo prazo em sociedades divididas ao desenvolver competências de empatia e a capacidade de discordar de interpretações do passado sem recorrer ao ódio e à violência.

Promover uma Abordagem Inclusiva do Estudo do Passado

Diversidade – Diálogo – Igualdade

Princípio 6

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade reconhece que a sua significância está relacionada com experiências e desafios atuais, e, por isso, pretende contribuir para que os alunos entendam o mundo em que vivem, bem como apoiar a sua orientação para o futuro. Tal implica a convicção de que o estudo do passado é instrumental para o desenvolvimento da consciência política e cívica, fazendo assim a ponte entre a história e a cidadania como duas disciplinas de relevância mútua.

Princípio 7

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade introduz perspetivas globais e integra as múltiplas dimensões do estudo do passado - políticas, sociais, económicas, culturais e ambientais. Inclui o estudo de acontecimentos chave, mas também de processos de longa duração, abordando temas essenciais como a vida quotidiana, natureza, género, direitos humanos and migração.

Princípio 8

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade contempla um conjunto de valores humanos, crenças, atitudes e disposições, tais como democracia, tolerância, respeito pelos direitos humanos, compreensão mútua, coesão social, solidariedade, liberdade, coragem, igualdade de oportunidades e responsabilidade, mas também amor e amizade. No entanto, também confronta conceitos negativos, como estereótipos, preconceitos, enviesamentos, xenofobia, racismo, violência e ódio, porque estes também fazem parte do espetro dos comportamentos humanos e requerem reflexão.

Princípio 9

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade abrange a diversidade cultural, religiosa e linguística como um modo de promover a coesão social e a inclusão, contribuindo assim para o diálogo intercultural e inter-religioso.

Princípio 10

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade utiliza a “história que nos rodeia” como uma forma poderosa de transmitir uma compreensão viva do passado, e engloba o património como um acesso único a este passado através de seus legados materiais e imateriais.

Melhorar a Inovação Educational

Compromisso – Competências– Autonomia

Princípio 11

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade baseia-se em competências de natureza cognitiva (conhecimento), funcional (aplicação do conhecimento), pessoal (comportamento) e ética (princípios reguladores do comportamento). Isto implica dar igual importância à aquisição de conhecimento de contexto, competências e atitudes, crenças, disposições e valores.

Princípio 12

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade contribui para desenvolver competências chave1 tais como as sociais e cívicas, consciência e expressão cultural, aprender a aprender, competência digital, espírito de iniciativa e empreendorismo. Também promove competências transversais como o pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas e tomada de decisões.

Princípio 13

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade desenvolve competências reflexivas e conceitos fundamentais de segunda ordem: compreensão cronológica, significância histórica, fonte histórica, interpretação e evidência, causa e consequência, mudança e continuidade, comparação e contraste, empatia, facto e opinião, enviesamento e objetividade. Também engloba conceitos substantivos como escravatura, constituição, socialismo ou crise.

Princípio 14

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade desenvolve a competência para entender e analisar questões e acontecimentos; a capacidade para compilar, organizar, investigar e avaliar fontes de forma lógica e coerente, extraindo conclusões e conceitos. Também contribui para adquirir a capacidade de expressão clara ao expor ideias e argumentos de forma concisa.

Princípio 15

A educação histórica, cívica e patrimonial de qualidade inclui estratégias pedagógicas e de avaliação que reforçam a aprendizagem autónoma, a motivação e o compromisso, promovem o sentido de responsabilidade, a paixão pelo envolvimento ativo, a urgência por tomar a iniciativa e estimular a comunicação e a cooperação. Promove também a curiosidade, autonomia, mente aberta e global, espírito de pesquisa e as capacidades de pensar de forma independente e de resistir à manipulação.

Tradução

Traduzido por Teresa Paula Martins Agrupamento de Escolas Coimbra Centro Fevereiro de 2016

PREVENIREA UTILIZĂRII ERONATE A TRECUTULUI

Complexitate – Multiperspectivitate – Gândire Critică

Principiul 1

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie nu încearcă să impună un singur adevăr cu privire la trecut. Oricum, scopul acestora este de a aborda adevărul istoric, pe cât posibil,  pe baza unor fapte reale şi a  dovezilor istorice clare şi a tendinţei către obiectivitate. Acestea creează condiţiile înţelegerii realităţilor istorice pe baza mai multor interpretări şi abordări şi stimulează dorinţa de a cerceta aceste realităţi şi de a le aborda din punct de vedere critic.

PRINCIPIUL 2

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie de-construieşte miturile şi prejudecăţile din domeniul istoriei, abordând, dintr-o nouă perspectivă, imaginea tradiţională cu privire la „mândrie şi suferinţă„ şi, astfel, sprijinind pe profesori şi elevi să se aplece asupra propriilor raţionamente şi manifestări de tip cultural. Modelul tradiţional este creat, pe de o parte, în jurul suferinţei şi, pe de cealaltă parte, a mândriei naţionale, neglijându-se răul făcut altora şi istoriile acelor zone, care nu sunt în legătură directă cu istoria naţională.

PRINCIPIUL 3

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie determină afirmarea conştiinţei cu privire la faptul că trecutul este privit diferit în funcţie de cadrul general social, de vârstă, sex, de apartenenţa la comunităţi etnice, lingvistice şi religioase diferite şi care împărtăşesc viziuni diferite despre lume. Acestea încurajează acceptarea ideii conform căreia popoarele şi evenimentele trebuie evaluate în cadrul general determinat de valorile şi epoca istorică corespunzătoare.

PRINCIPIUL 4

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie vizează abordarea responsabilă a aspectelor controversate şi sensibile ale istoriei pentru a minimaliza impactul abordării istoriei doar dintr-o perspectivă politicizată asupra istoriei, dominată de prejudecăţi şi pentru a aduce la lumină natura complexă şi multidimensională a istoriei. Acestea implică evitarea limbajului duşmănos, bazat pe subiectivism şi pe emoţii, promovând folosirea de concepte istorice imparţiale, fără o abordare  fragmentată şi curăţată pentru a obţine o imagine trandafirie a trecutului.

PRINCIPIUL 5

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie contribuie la promovarea pe termen lung a reconcilierii în societăţile divizate, prin dezvoltarea abilităţilor privind empatia şi de a nu fi de acord permanent cu interpretările cu privire la trecut fără a recurge la ură şi violenţă.

PRINCIPIUL 6

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie recunosc faptul că importanţa lor este legată de viaţa de toate zilele şi provocările acesteia şi de aceea, acţionează pentru a sprijini pe elevi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi pentru a se orienta în viitor. Aceasta are ca urmare convingerea că studiul trecutului constituie un instrument ce joacă un rol important în formarea conştiinţei politice şi civice, în acest mod, aducând aproape studiul istoriei şi al educaţiei cetăţeneşti ca două obiecte de studiu deopotrivă relevante.

PRINCIPIUL 7

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie favorizează introducerea perspectivelor globale şi contribuie la multiplele dimensiuni ale studierii trecutului  - în aspectele sale politice, sociale, economice, culturale şi de mediu. Acestea includ studiul evenimentelor-cheie, dar şi a abordării pe termen lung a unor teme importante, ca de exemplu: viaţa cotidiană, natura, genurile omului, drepturile omului, migraţia oamenilor.

PRINCIPIUL 8

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie privesc o varietate de valori umane, credinţe, atitudini şi dispoziţii, precum: democraţia, toleranţa, respectul pentru drepturile omului, înţelegerea reciprocă, coeziunea socială, solidaritatea, libertatea, curajul, şansele egale, responsabilitatea, dar şi dragostea şi prietenia. Totuşi, acestea aduc în discuţie şi aspectele negative, ca de exemplu: stereotipiile, prejudecăţile, aspectele părtinitoare, xenofobia, rasismul, violenţa şi ura, deoarece acestea din urmă sunt, de asemenea, parte a comportamentelor umane şi a nevoii de a fi reflectate ca atare.

PRINCIPIUL 9

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie se adresează diversităţii în plan cultural, religios şi lingvistic, fiind o modalitate de a consolida coeziunea socială şi incluziunea şi de a contribui la dialogul dintre culturi şi religii.

PRINCIPIUL 10

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie utilizează conceptul de “istoria din jurul nostru “ ca un instrument puternic, cu scopul de a obţine o înţelegere vie a trecutului şi privesc  patrimoniul ca o modalitate unică de a ajunge la cunoaşterea trecutului, prin moştenirile de atins şi de neatins ale acestuia.

PRINCIPIUL 11

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie se bazează pe competenţe, care includ  componente cognitive (cunoaşterea), funcţionale (aplicarea cunoaşterii), personale (comportamentul) şi etice (principii ce ghidează comportamentul). Acestea implică acordarea unei importanţe la fel de egale şi achiziţiilor privind cunoştinţele adecvate privind contextul, abilităţi şi atitudini, credinţe, dispoziţii şi valori.

PRINCIPIUL 12

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie contribuie la dezvoltarea competenţelor-cheie, precum competenţele sociale şi civice, cele privind conştiinţa şi exprimarea din punct de vedere cultural, a învaţă să înveţi, competenţa digitală, spiritul de iniţiativă şi antreprenorial. Acestea se referă, de asemenea, la competenţele transversale, ca de exemplu: gândirea critică, creativitatea, rezolvarea de probleme şi adoptarea de decizii.

PRINCIPIUL 13

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie contribuie la dezvoltarea abilităţilor fundamentale ale gândirii şi înţelegerea de concepte, ca de exemplu: înţelegere cronologică, importanţă istorică, argumente provenind dintr-o sursă istorică primară, interpretare, cauză şi consecinţă, schimbare şi continuitate, comparare şi extragere, empatie, fapt şi opinie, aspecte părtinitoare şi obiectivitate. Acestea vizează, de asemenea, concepte de fond, ca: sclavie, constituţie, socialism, criză economică.

PRINCIPIUL 14

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie dezvoltă abilitatea de a înţelege şi analiza problemele şi evenimentele; abilitatea de a strânge, a organiza, a investiga şi a evalua sursele istorice într-un mod logic şi coerent, ceea ce duce la concluzii şi la formularea de idei. Acestea sprijină, de asemenea, formarea unei uşurinţe privind exprimarea clară, formulând, într-o modalitate concisă, idei şi argumente.

PRINCIPIUL 15

Calitatea superioară a educaţiei în domeniul istoriei şi educaţia pentru cetăţenie includ strategiile pedagogice şi de evaluare ceea permite învăţarea independentă, motivarea şi angajarea, contribuind la afirmarea unui sens al responsabilităţii, o pasiune pentru implicare activă, preocuparea de a prelua iniţiative şi a stimula comunicarea şi cooperarea. Acestea vizează dezvoltarea curiozităţii, a autonomiei de gândire, a unei gândiri libere, a unui spirit de cercetare şi a abilităţilor de gândire independentă, de a rezista manipulării.

Предотвращая злоупотребление прошлым

Комплексность – Многовекторность – Критическое мышление

Принцип 1

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства не пытается передать одну единственную правду о прошлом. Однако оно стремится приблизиться к исторической правде максимально близко, используя за основу факты и подтвержденные свидетельства, стремясь к объективности. Оно создает понимание, что исторические нарративы имеют множество пластов и интерпретаций, и побуждает ставить их под сомнение и мыслить критически.

Принцип 2

Качественное образование в области истории, культурного наследия и гражданства разрушает исторические мифы и стереотипы, разворачивая традиционное «зеркало гордости и боли» в перспективу, тем самым поддерживая педагогов и студентов в переоценке их собственных логических и культурных особенностей. Традиционные представления создаются вокруг страданий нации, с одной стороны, и национальной гордости, с другой стороны, избегая рассказов об ущербе, причиненном другим, и об истории тех местностей, которые не связаны с нарративом данной нации.

Принцип 3

Качественное образование в области истории, культурного наследия и гражданства повышает осознание того факта, что прошлое воспринимается по-разному, в соответствии с социальным статусом и гендером человека, с его или ее принадлежностью к определенному поколению, а также принадлежностью к этническим, языковым и религиозным сообществам, и что такое восприятие разобщает  в обществе взгляды на мир. Качественное образование в области истории, культурного наследия и гражданства поддерживает точку зрения, согласно которой расценивать людей и события следует в контексте их времени и ценностей.

Принцип 4

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства подходит со всей ответственностью к щепетильным и спорным вопросам истории, подрывая влияние однобоких, предвзятых и политизированных мнений прошлого и привнося в реальность их многогранную и многомерную природу. Это подразумевает избегание экспрессивного, субъективного и враждебного языка и побуждает использовать беспристрастные концепции, не приукрашивая и не «подчищая», тем не менее, проблемные исторические нарративы для получения прошлого в розовом свете.

Принцип 5

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства продвигает устойчивое восстановление дружественных отношений в разрозненных сообществах, развивая сопереживание и способность не соглашаться с интерпретациями прошлого, не прибегая к ненависти и насилию.
Продвигая инклюзивный подход к изучению прошлого

Многообразие – Диалог – Равенство

Принцип 6

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства признает, что его значимость связана с текущим опытом и задачами, и поэтому нацелено на помощь ученикам понять мир, в котором они живут, и поддерживать их ориентированность на будущее. В частности, это означает убежденность в том, что изучение прошлого – действенный инструмент в развитии политической и гражданской осознанности, что связывает историю и гражданство как два взаимовлияющих предмета.

Принцип 7

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства знакомит с  глобальными перспективами и охватывает множество направлений изучения прошлого – политическое, социальное, экономическое, культурное и относящееся к окружающей среде.
Оно включает в себя изучение, как ключевых событий, так и долгосрочных преобразований и касается таких значительных тем как повседневная жизнь, природа, пол, права человека, и миграция.

Принцип 8

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства обращается ко всему многообразию человеческих ценностей, убеждений, позиций и взглядов, таким как демократия, толерантность, соблюдение прав человека, взаимопонимание, сплоченность общества, солидарность, свобода, мужество, равные возможности и ответственность, а также – к любви и дружбе. Однако оно также затрагивает негативные концепции, такие как стереотипы, предубеждения, предвзятость, ксенофобия, расизм, насилие и ненависть, потому как они также являются частью спектра человеческого поведения и нуждаются в осмыслении.

Принцип 9

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства понимает культурное, религиозное, языковое многообразие как путь взращивания единства и принятия в обществе, и содействия межкультурному и межконфессиональному диалогам.

Принцип 10

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства использует «историю вокруг нас» как мощный способ представить явное понимание прошлого и использует традиции как уникальный доступ к этому прошлому через материальное и нематериальное наследие.

Развивая инновации в образовании
Вовлеченность – Компетенции – Автономность

Принцип 11

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства базируется на личных компетенциях, в том числе на когнитивных (знание), функциональных (применение знания), персональных (поведение) и этических (принципы управления поведением) компонентах. Это придает равное значение приобретению знаний (согласно контексту), навыкам и позициям, убеждениям, взглядам и ценностям.

Принцип 12

Качественное образование в области истории, культурного наследия и гражданства вносит вклад в развитие ключевых компетенций, таких как социальные и гражданские компетенции, культурное осмысление и выражение, умение учиться, навыки пользования информационными технологиями, инициатива и предпринимательство. Оно также воспитывает смежные навыки, такие как критическое мышление, креативность, решение проблем и принятие решений.

Принцип 13

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства развивает фундаментальные навыки и принципы мышления: хронологическое понимание, историческое значение, подтверждение из первоисточников, причинно-следственные связи, изменения и продолжительность, сравнение и контраст, сопереживание, факт и мнение, предвзятость и объективность. Оно также обращается к независимым концепциям, таким как рабство, конституция, социализм или депрессия.

Принцип 14

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства развивает способность понимания и анализа тем и событий; способность собирать, организовывать, изучать и оценивать источники информации логичным образом, делая выводы и генерируя идеи. Оно также помогает развивать способность ясного изложения, выдвигая идеи и аргументы в лаконичной манере.

Принцип 15

Качественное образование в области истории, культурного наследия   и гражданства включает в себя методы преподавания и оценки, повышающие независимое обучение, мотивацию и вовлеченность, воспитывает чувство ответственности, стремление к активному участию, желание проявлять инициативу, а также стимулирует коммуникацию и сотрудничество. Оно делает особый акцент на развитии любознательности, автономности, открытости и осмыслении в международном масштабе, на исследовательском духе и склонности к независимому мышлению и противостоянию манипуляциям.

Previniendo el mal uso del pasado

Complejidad – Multiperspectividad – Pensamiento critico

Principio 1

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía, no intenta transmitir una verdad única sobre el pasado. Aun así,  tiene el objetivo de acercarse a la verdad histórica, si es posible, basándose en hechos sólidos y evidencias cualificadas así como buscando la objetividad. Estimula la idea  de que las narrativas históricas constan de múltiple capas e interpretaciones y de que estimulan el deseo de cuestionar estas narrativas y pensar críticamente.

Principio 2

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía deconstruye los mitos históricos y los estereotipos poniendo el tradicional ‘espejo de orgullo y dolor’ en perspectiva, ayudando tanto a educadores como a estudiantes a preguntarse sobre su propia lógica  y expresiones culturales. Este modelo tradicional se crea por una parte alrededor del sufrimiento de la nación y por otra parte del orgullo nacional, negándose a hablar sobre el dolor causado a otros y las historias de los territorios que no coinciden con las narrativas nacionales.

Principio 3

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía  incrementa el conocimiento sobre el hecho de que el pasado es percibido de manera diferente dependiendo de los antecedentes sociales, generacionales y sexuales de la persona, así como su pertenencia a comunidades étnicas, lingüísticas y religiosas, y sus diversos puntos de vista  sobre el mundo en sociedad.  Esto estimula la aceptación de que la gente y los acontecimientos deben ser  valorados en el contexto de sus valores y tiempo.

Principio 4

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía  aborda temas sensibles y controvertidos  en historia de una manera responsable para debilitar el impacto de visiones unidireccionales, parciales,  y politizados  del pasado con el objetivo de establecer su naturaleza compleja y multidimensional. Esto implica evitar el uso de un lenguaje emotivo, subjetivo y hostil y promover el uso de conceptos imparciales, todo ello sin  encubrir ni suavizar narrativas históricas problemáticas para obtener una imagen  ‘rosa’ del pasado.

Principio 5

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía promueve una reconciliación a largo plazo en sociedades divididas desarrollando destrezas de empatía y la habilidad de discrepar sobre interpretaciones del pasado sin recurrir al odio o violencia.

Promoviendo un acercamiento inclusivo al estudio del pasado

Diversidad – Dialogo – Igualdad

Principio 6

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía reconoce que su significado está relacionado con experiencias y retos actuales y por lo tanto ayuda a los alumnos a comprender el mundo en el que viven y respalda su orientación para el futuro. Esto significa, en particular, la convicción de que el estudio del pasado es una herramienta para el desarrollo de la conciencia política y cívica; así enlazando historia y ciudadanía como dos asignaturas de la educación que son mutuamente relevantes.

Principio 7

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía  introduce perspectivas globales y abarca las múltiples dimensiones del estudio del pasado: política, social, económica, cultural y medioambiental. Incluye el análisis  de acontecimientos clave pero también de hechos de largo alcance y aborda temas relevantes como la vida cotidiana, naturaleza, género, derechos humanos e inmigración.

Principio 8

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía desarrolla un variado ramillete de valores humanos, creencias, actitudes y tendencias como democracia, tolerancia, respeto por los derechos humanos, comprensión mutua, cohesión social, solidaridad, libertad, valor ,  igualdad de oportunidades  y responsabilidad, pero también amor y amistad. Sin embargo, también aborda conceptos negativos como estereotipos, prejuicios, sesgos, xenofobia, racismo, violencia y odio, porque estos son también parte del espectro de comportamientos humanos y es necesario que se reflexione sobre ellos.

Principio 9

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía enlaza diversidad cultural, religiosa y lingüística como medio de promover la cohesión  e inclusión social y contribuye al dialogo intercultural e interreligioso.

Principio 10

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía  utiliza la historia de nuestro entorno como un medio poderoso para expresar una viva comprensión sobre el pasado y abraza  el patrimonio como único acceso hacia este pasado a través de legados tangibles e intangibles.

Avanzando en innovación educativa

Compromiso –Competencias-Autonomía

Principio 11

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía está basada en competencias, incluyendo aspectos cognitivos (conocimiento), funcionales (aplicación del conocimiento), personales (actitudes) y éticos (principios que guían las actitudes). Ello implica dar igual importancia a la adquisición de conocimientos  contextualizados,  destrezas y actitudes, creencias, aptitudes y valores.

Principio 12

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía contribuye al desarrollo de competencias clave como competencia social y ciudadana,  conciencias y expresión cultural, aprender a aprender, competencia digital, sentido de iniciativa y emprendizaje. También incluye competencias transversales como pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas y tomas de decisión.

Principio 13

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía desarrolla  fundamentales destrezas y conceptos  de pensamiento: comprensión cronológica, significado de la historia, evidencias de fuentes primarias, interpretación, causa y consecuencia, cambio y continuidad, comparación y contraste, empatía, hechos y opiniones, prejuicios y objetividad. También aborda conceptos importantes como esclavitud, constitución, socialismo o depresión.

Principio 14

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía desarrolla la habilidad para comprender y analizar problemas  y acontecimientos; la habilidad de reunir, organizar, investigar y evaluar fuentes de una manera lógica y coherente, llegando a conclusiones y generando ideas. También ayuda a adquirir el talento para expresarse claramente proponiendo ideas y argumentos de una manera concisa.

Principio 15

Una educación de alta calidad de historia, patrimonio y ciudadanía incluye estrategias pedagógicas y de evaluación que incitan a un aprendizaje independiente, con motivación y compromiso, y fomenta el sentido de responsabilidad, la pasión para una participación activa, el deseo de tomar iniciativas, y estimula la comunicación y cooperación. Enfatiza el desarrollo de curiosidad, autonomía, apertura a visiones internacionales, un espíritu de indagación y la habilidad de pensar independientemente y resistir manipulaciones.